วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ความสำคัญของคอมพิวเตอร์ที่มีต่ออาชีพ


 
งามอาชีพคอมพิวเตอร์ หมายถึงงานบริการด้านคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ซึ่งมีความสัมพันธ์
และเกี่ยวขข้องกับระบบคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ ทั้งระบบฮาร์ดแวร์ (Hard ware),
ซอฟต์แวร์(Soft ware) และพิเพิลแวร์ (People ware) หรอบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์

คุณค่าและความสำคัญของงานอาชีพคอมพิวเตอร์
ปัจจุบันเทคคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน ของสังคม
มนุษยืและมีกการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การจัดทำธุรกิจและการประกอบอาชีพต่าง
ๆ ใน ปัจจุบันเกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศทั้งสิ้น ได้แก่ ระบบสารสนเทศในงานจัดซื้อ ระบบ
สารสนเทศในงานสินค้าคงคลังและคลังสินค้า ระบบสารทนเทศในงานบัญชีและการเงิน ระบบ
สารทนเทศในงานบุคคล ระบบสารสนเทศสำนักงาน ระบบสารสนเทศสำนักงาน ระบบ
สารสนเทศในงานบริการลูกค้า ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการ เป็นต้น
หน่วยงานภาตรัฐและเอกชน ได้นำคอมพิวเตอร์มาใช้ในหน่วยงานมากขึ้น ปัจจัยสำคัญ
ที่นำคอมพิวเตอร์เข้สมาใช้ก็เพราะคอมพิวเตอร์สามารถจัดเก็บข้อมูลได้เป็นจำนวนมาก
สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ สามารถทำงานได้โดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย
และงานบางอย่าง คอมพิวเตอร์สามารถทำงานในสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ร่างกายของมนุษย์หรือมีความเสี่ยงสูงได้และปัจจัยที่มำคัญที่นำคอมพิวเตอร์มาใช้อีกประการ
หนึ่งก็คือปัจจุบันคอมพิวเตอร์มีราคาถูกลงเป็นอย่างมาก การนำคอมพิวเตอร์มาใช้งานใน
สำนักงานหรือธุรกิจต่าง ๆ จะเป็นการลดต้นทุน เพราะสามารถลดจำนวนของบุคลากรลงได้ ทำ
ให้มีการใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างแพร่หลาย จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องอำนวยความ
สะดวกที่จำเป็นในสำนักงาน


The  importance of computer occupation
Now technology and computer are important in the daily life of society.Human development is constantly changing.
In today's information systems were involved in the procurement system, including information systems.Information on inventory and warehouse. Municipal water system is put in the accounting and financial systems.Of resistance in individual countries. Office information systems. Information systems, office systems.Information on customer service. Administration and management information systems and so on.Credit to the public and private agencies. The computer used in the more important factor.Is used to access a computer because the computer can store a lot.Able to work quickly. Accuracy and precision. It can work tirelessly.And some applications. The computer can work in an environment that is harmful to health.The human body, or high risk, and regularly important factors that led to another computer.One is that the computer is very much cheaper. The computer is in Office or business will reduce costs.
It can reduce the number of personnel to be made.The widespread use of computers become part of life

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น